Κεφάλαιο 3: Εκτέλεση εργασιών

3.1 ΕΛΕΓΧΟΣ

Βεβαιωθείτε ότι οι διαστάσεις του τοιχίου είναι σωστές και το υπόστρωμα είναι σε κατάλληλη κατάσταση για την τοποθέτηση των δομικών στοιχείων. Μην συνεχίσετε την κατασκευή εάν διαπιστώσετε ότι υπάρχουν σφάλματα, έως ότου διορθωθούν.

3.2 ΕΚΣΚΑΦΗ

A. Προχωρήστε στην εκσκαφή σύμφωνα με τα όρια και τα επίπεδα των κατασκευαστικών σχεδίων. Πάρτε την έγκριση του μηχανικού πριν από την δημιουργία της στρώσης επιπέδωσης. Επιπεδώστε την ζώνη θεμελίωσης και ελέγξτε εάν απαιτούνται διορθωτικές εργασίες.

B. Αφαιρέστε τα ακατάλληλα εδάφη και αντικαταστήστε τα με κατάλληλες επιχώσεις. Εάν αυτή η εργασία εγκρίνεται εκ των προτέρων από τον Μηχανικό, τότε έχει πρόσθετη αμοιβή.

C. Να είστε προσεκτικοί προκειμένου να μην διαταραχτούν τα υλικά του επιχώματος και της θεμελίωσης, πέρα από τα όρια που καθορίζονται στα κατασκευαστικά σχέδια.

3.3.ΣΤΡΩΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΣΗΣ

A. Τοποθετήστε το υλικό της στρώσης επιπέδωσης στα όρια και τα επίπεδα που προβλέπουν τα κατασκευαστικά σχέδια. Επεκτείνετε την στρώση επιπέδωσης κατά 150 mm τουλάχιστον μπροστά και πίσω από τα δομικά στοιχεία. Η στρώση επιπέδωσης πρέπει να έχει ελάχιστο πάχος 150mm.

B. Συμπυκνώστε το κοκκώδες υλικό της στρώσης επιπέδωσης, κατ’ ελάχιστο 95% κατά Standard Proctor ή 90% κατά Modified Proctor. C. Η τελική επιφάνεια της στρώσης επιπέδωσης πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη επαφή με τη βάση των δομικών στοιχείων. 3.4 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ A. Τοποθετήστε την πρώτη σειρά στοιχείων στην στρώση επιπέδωσης και ελέγξτε την ευθυγραμμία και την επιπέδωσή τους, χρησιμοποιώντας ράμματα και αλφάδι. Μην προσπαθήσετε να ευθυγραμμίσετε τα στοιχεία από την επιφάνειά τους, διότι αυτή είναι ακανόνιστη. B. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχείαέχουν τοποθετηθεί σωστά και βρίσκονται σε πλήρη επαφή με την στρώση επιπέδωσης.

C. Τοποθετήστε τα μέτωπα των στοιχείων δίπλα–δίπλα χωρίς να αφήνετε κενά μεταξύ τους. Σχεδιάστε τις γωνίες και τις καμπύλες σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.

D. Τοποθετήστε τους συνδετήρες και ελέγξτε εάν τα κατασκευαστικά σχέδια προβλέπουν κατασκευή τοιχίου με κλίση ως προς την κατακόρυφο. Σε αυτή την περίπτωση ο συνδετήρας πρέπει να τοποθετηθεί στην αντίστοιχη οπή του στοιχείου.

E. Τοποθετήστε και συμπυκνώστε το υλικό αποστράγγισης μέσα και πίσω από τα δομικά στοιχεία. Τοποθετήστε τουλάχιστον 0.03 m3 υλικού αποστράγγισης σε κάθε στοιχείο, γεμίζοντας τους πυρήνες, τους χώρους ανάμεσα και πίσω από τα στοιχεία.

F. Τοποθετήστε και συμπυκνώστε το επίχωμα πλήρωσης, πίσω από τη ζώνη αποστράγγισης.

G. Συνεχίστε την κατασκευή του τοιχίου, της ζώνης αποστράγγισης και του επιχώματος πλήρωσης. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των δομικών στοιχείων του τοιχίου που μπορούν να τοποθετηθούν, πριν τοποθετηθεί και συμπυκνωθεί η ζώνη στράγγισης και το επίχωμα πλήρωσης, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δύο σειρές.

3.5 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΕΩΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

A. Προσανατολίστε τον άξονα του γεωπλέγματος με τη μεγαλύτερη αντοχή, κάθετα στην ευθεία του τοιχίου.

B. Τοποθετήστε το γεώπλεγμα ενίσχυσης στις στάθμες και την έκταση που προβλέπουν τα κατασκευαστικά σχέδια, ή σύμφωνα με τις επί τόπου υποδείξεις του μηχανικού.

C. Βάλτε το γεώπλεγμα οριζόντια επάνω στο συμπυκνωμένο επίχωμα πλήρωσης και συνδέστε το με τα δομικά στοιχεία. Τοποθετήστε την επόμενη σειρά στοιχείων πάνω από το γεώπλεγμα. Αγκυρώστε και τραβήξτε το γεώπλεγμα ώστε να διατηρηθεί τεντωμένο πριν από την τοποθέτηση της επόμενης στρώσης του επιχώματος πλήρωσης.

D. Τοποθετήστε το γεώπλεγμα ενίσχυσης, συνεχόμενο σε όλο το μήκος που προβλέπει ο σχεδιασμός. Τα φύλλα των γεωπλεγμάτων θα τοποθετούνται δίπλα–δίπλα για 100% κάλυψη σε κάθε επίπεδο. Μην συνδέετε κομμάτια γεωπλέγματος μικρού μήκους ή μην αφήνετε κενά μεταξύ των φύλλων γεωπλέγματος.

3.6 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΤΟΥΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣΠΛΗΡΩΣΗΣ

A. Τοποθετήστε, απλώστε και συμπυκνώστε το επίχωμα πλήρωσης, με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η χαλάρωση του γεωπλέγματος ή ο κίνδυνος δημιουργίας άλλων φθορών.

B. Τοποθετήστε και συμπυκνώστε το οπλισμένο επίχωμα πλήρωσης σε στρώσεις των οποίων το πάχος δεν υπερβαίνει τα 150 mm, όταν η συμπύκνωση γίνεται με χειροκίνητα μέσα, ή τα 200 έως 250 mm όταν γίνεται χρήση βαρέως εξοπλισμού συμπύκνωσης. Μειώστε το πάχος των στρώσεων όπου είναι απαραίτητο, προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή συμπύκνωση.

C. Συμπυκνώστε το οπλισμένο επίχωμα πλήρωσης έως το 95% της μέγιστης συμπύκνωσης, όπως ορίζεται από το πρότυπο ASTM D 698. Η περιεκτικότητα σε υγρασία των υλικών του επιχώματος πλήρωσης, πριν και κατά τη διάρκεια της συμπύκνωσης, πρέπει να είναι κατανεμημένη ομοιόμορφα σε κάθε στρώση και θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ + 0 έως –3 ποσοστιαίες μονάδες από το βέλτιστο ποσοστό υγρασίας.

D. Σε απόσταση μικρότερη των 900 mm από το τελείωμα των στοιχείων, πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο, ελαφρύς χειροκίνητος εξοπλισμός.

E. Μην χρησιμοποιείτε μηχανοκίνητο κατασκευαστικό εξοπλισμό, απευθείας επάνω στο γεώπλεγμα. Το ελάχιστο πάχος στρώσης που απαιτείται πάνω από το γεώπλεγμα, προκειμένου να κινηθεί μηχανοκίνητος τροχοφόρος εξοπλισμός είναι 150 mm. Οι στροφές των τροχοφόρων οχημάτων πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο, προκειμένου να αποφευχθούν οι μετατοπίσεις των υλικών και οι φθορές στο γεώπλεγμα.

F. Λαστιχοφόρος εξοπλισμός πρέπει να διέρχεται πάνω από το γεώπλεγμα με χαμηλές ταχύτητες, μικρότερες των 15 kmh. Τα απότομα φρεναρίσματα και οι απότομες στροφές πρέπει να αποφεύγονται.

G. Στο τέλος κάθε ημέρας εργασίας, δώστε κλίση προς τα πίσω στην τελευταία στρώση του επιχώματος πλήρωσης, έτσι ώστε τα νερά να μην απορρέουν απευθείας στην επιφάνεια του κατασκευασμένου τοιχίου. Σε κάθε περίπτωση αποτρέψτε την απορροή υδάτων από παρακείμενες περιοχές, στο χώρο κατασκευής του τοιχίου.

3.7 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ

Κολλήστε τα στοιχεία επικάλυψης με την υποκείμενη σειρά, με μια κόλλα παντός καιρού που συστήνεται από τον κατασκευαστή.

3.8 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ

A. Κατακόρυφη ευθυγράμμιση: Μέγιστη απόκλιση 37,5mm κάθε 10m μήκους τοιχίου.

B. Κλίση τοιχίου: Απόκλιση 20° από την κλίση σχεδιασμού.

C. Οριζόντια Ευθυγράμμιση: Μέγιστη απόκλιση 37,5mm κάθε 3m μήκους τοιχίου. Γωνίες, κάμψεις και καμπύλες 305 mm από τη θέση σχεδιασμού.

D. Μέγιστο οριζόντιο κενό μεταξύ των δομημένων στοιχείων: 12 mm.

3.9 ΕΠΙΤΟΠΟΥΕΛΕΓΧΟΣΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

** ΣΗΜΕΙΩΣΗ **

Αυτό το άρθρο δεν εφαρμόζεται εάν ο ιδιοκτήτης δεν απαιτεί επί τόπου δοκιμές ή επίβλεψη, το κόστος των οποίων επιβαρύνεται ο ίδιος. Οι επί τόπου δοκιμές και οι υπηρεσίες επίβλεψης, πρέπει να εκτελούνται μόνο από πιστοποιημένους και έμπειρους μηχανικούς και τεχνικούς. Σαν ελάχιστη διασφάλιση ποιότητας, πρέπει να εκτελεστούν δοκιμές που θα περιλαμβάνουν έλεγχο του εδάφους θεμελίωσης, των υλικών κατασκευής του επιχώματος πλήρωσης, καθώς επίσης επαλήθευση των σχεδιαστικών παραμέτρων και επίβλεψη της κατασκευής για τη γενική συμμόρφωση με τα κατασκευαστικά σχέδια και προδιαγραφές. Ο ιδιοκτήτης θα είναι υπεύθυνος για τις υπηρεσίες επίβλεψης και δοκιμών, συμπεριλαμβανομένων και των ανεξάρτητων εργαστηρίων, προκειμένου να διασφαλίσει την ποιότητα κατασκευής κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου. Αυτό βέβαια δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις δικές του υποχρεώσεις για την διασφάλιση της ποιότητας στη φάση της κατασκευής.