Οδηγίες Τοποθέτησης

Σημείωση:  Ενώ η κατασκευαστική διαδικασία που παρουσιάζεται χρησιμοποιεί ως παράδειγμα τα δομικά στοιχεία της Σειράς Standard, αποτελεί μια καθολική προσέγγιση στην τοποθέτηση και των άλλων προϊόντων KEYSTONE συμπεριλαμβανομένων των Compac, Country Manor, Century Wall και KeySystem Ι.

Προετοιμάστε την στρώση επιπέδωσης

βήμα 1

Αφού γίνει η επιλογή της θέσης και του ύψους του τοιχίου, γίνεται η εκσκαφή της τάφρου θεμελίωσης στο πλάτος και το βάθος σχεδιασμού. Ξεκινήστε τη στρώση επιπέδωσης από το χαμηλότερο υψόμετρο κατά μήκος της ευθείας του τοιχίου. Το πάχος της στρώσης επιπέδωσης πρέπει να έχει πάχος 150-200mm. Χρησιμοποιήστε καλά συμπυκνωμένο κοκκώδες υλικό (χαλίκι, υλικό οδοστρωσίας ή θραυστό υλικό διαμέτρου 10-20mm). Ο βαθμός συμπύκνωσης πρέπει να υπερβαίνει το 95% κατά Standard Proctor. Για την κατασκευή της στρώσης επιπέδωσης μην χρησιμοποιείτε ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΑ ΧΑΛΙΚΙΑ.

 

Τοποθετήστε την πρώτη σειρά στοιχείων

βήμα 2

Τοποθετήστε στην έτοιμη επιφάνεια επιπέδωσης την πρώτη σειρά στοιχείων KEYSTONE κολλητά το ένα με το άλλο, κατά τρόπο τέτοιο, ώστε οι γωνίες των στοιχείων να έρχονται σε επαφή. Η πλευρά του στοιχείου που θα δεχθεί τους συνδετήρες, τοποθετείται με τις οπές προς τα επάνω, όπως φαίνεται και στο σχήμα. Σιγουρευτείτε ότι κάθε στοιχείο είναι επίπεδο (αλφαδιασμένο). Η σωστή επιπέδωση και ευθυγράμμιση της πρώτης σειράς των στοιχείων, είναι πολύ βασικό στάδιο για την έντεχνη κατασκευή του τοιχίου. Η KEYSTONE συστήνει ως ελάχιστο βάθος θεμελίωσης τα 25 cm κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, για κάθε 200cm ύψους τοιχίου πάνω από την επιφάνεια του εδάφους.

 

Τοποθετήστε τους συνδετήρες

βήμα 3

Τοποθετήστε τους συνδετήρες από fiberglass στις οπές κάθε στοιχείου KEYSTONE, όπως απαιτείται. Εφόσον οι συνδετήρες τοποθετηθούν στις εμπρός οπές των στοιχείων, το τοιχίο θα είναι κατακόρυφο. Εάν τοποθετηθούν στις πίσω οπές, τότε το τοιχίο διαμορφώνεται αυτόματα με κλίση προς τα πίσω (32mm οπισθοδρόμηση για κάθε σειρά). Οι κεντρικές οπές των συνδετήρων στα στοιχεία Country Manor δεν εξασφαλίζουν δόμηση με κλίση. Σε αυτή την περίπτωση η κλίση πρέπει να δημιουργηθεί χειρωνακτικά.

 

Τοποθετήστε το επίχωμα πλήρωσης

βήμα 4

Αφού τοποθετήσετε τους συνδετήρες, γεμίστε την περιοχή πίσω από τα στοιχεία, και για ελάχιστο πλάτος 300mm, με καθαρό θραυστό χαλίκι (διάμετρος κόκκων 10 - 20mm). Γεμίστε επίσης και τους ανοιχτούς πυρήνες των στοιχείων με το ίδιο υλικό. Προχωρήστε στην τοποθέτηση του επιχώματος πλήρωσης σε στρώσεις με μέγιστο πάχος 150-200mm. Συμπυκνώστε τα υλικά με τον κατάλληλο εξοπλισμό συμπύκνωσης μέχρι ο βαθμός συμπύκνωσής τους να φτάσει το 95% κατά Standard Proctor.

 

Προσθέστε την επόμενη σειρά

βήμα 5

Τοποθετήστε την επόμενη σειρά στοιχείων KEYSTONE πάνω στους συνδετήρες από fiberglass, προσαρμόζοντας τους συνδετήρες στις οπές των υπερκείμενων στοιχείων. Ωθήστε τα στοιχεία προς την επιφάνεια του τοιχίου έτσι ώστε να αποκτήσουν πλήρη επαφή με τους συνδετήρες. Εάν οι συνδετήρες δεν συνδεθούν επαρκώς, τότε προσθέστε θραυστό υλικό στους πυρήνες των στοιχείων προκειμένου να επιτευχθεί η συναρμολόγηση με το υποκείμενο στοιχείο. Συνεχίστε την επίχωση και το χτίσιμο του τοιχίου μέχρι το επιθυμητό ύψος.

 

Τοποθετήστε τα τελικά στοιχεία

βήμα 6

Ολοκληρώστε το τοιχίο σας με τα κατάλληλα στοιχεία επικάλυψης. Προσθέστε κόλλα στην επιφάνεια των στοιχείων της τελευταίας σειράς και εφαρμόστε την τελική σειρά στοιχείων του τοιχίου σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή και σιγουρευτείτε ότι όλες οι επιφάνειες είναι στεγνές και καθαρές. Επιχώστε και συμπυκνώστε τα υλικά μέχρι την τελική στάθμη.

Γεωτεχνικός Σχεδιασμός

Ένα τοιχίο αντιστήριξης είναι μια δομική κατασκευή, η οποία όταν σχεδιάζεται με ακρίβεια, αντιστηρίζει μια εδαφική μάζα και μπορεί να παραλάβει με ασφάλεια οποιαδήποτε φορτία επιβάλλονται πάνω σε αυτή. Τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον ορθό σχεδιασμό μιας κατασκευής αντιστήριξης, καθορίζονται από εργαστηριακούς προσδιορισμούς, και παρέχουν στον μηχανικό όλα τα τεχνικά στοιχεία που πρέπει να διαθέτει προκειμένου να σχεδιάσει μια κατασκευή σύμφωνη με τα αποδεκτά πρότυπα. Τα τυπικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για τον σχεδιασμό, είναι:

• Διαστάσεις των δομικών στοιχείων, σχήμα/μάζα.
• Διατμητική Αντοχή μεταξύ των δομικών στοιχείων.
• Αντοχή σύνδεσης μεταξύ των στοιχείων και του γεωπλέγματος
• Αντοχή του Γεωπλέγματος σε μακροχρόνιο σχεδιασμό
• Αλληλεπίδραση Γεωπλέγματος - Εδάφους.
• Ιδιότητες του εδάφους