Κεφάλαιο 2: Προϊόντα

2.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

Α. Προμηθευτείτε τα δομικά στοιχεία κατασκευής τοιχίων αντιστήριξης από οπλισμένη γη, και τα βοηθητικά υλικά από εξουσιοδοτημένους κατασκευαστές της Keystone Retaining Wall Systems, Inc., 4444 West 78th Street, Minneapolis, MN 55435. Tel: +1(952) 897–1040. Fax: +1(952) 897–3858. Για την Ελλάδα και την Κύπρο Georet ΕΠΕ Καλαβρύτων 23, Θέα Πατρών 265 00, Tηλ.: 2610–590.626, fax: 2610–590.624 www.georet.gr, Email: sales@georet.gr.
1. Αλλαγές δεν γίνονται.

2.2 ΥΛΙΚΑ

A. Δομικά στοιχεία από σκυρόδεμα για την κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης: Σύμφωνα με το πρότυπο ASTM C 1372 και τα ακόλουθα:

1. Χρώμα: Σύμφωνα με το χρωματικό κατάλογο του κατασκευαστή.

2. Τελική Επιφάνεια Στοιχείου: Σμιλευμένη όψη πέτρας για τις Σειρές Standard και Compac. Πεπαλαιωμένη όψη για τις Σειρές Keystone Century Wall και Country Manor. Άλλη διαφορετική επιφάνεια δεν επιτρέπεται χωρίς γραπτή έγκριση.

3. Οι τελικές επιφάνειες πρέπει να είναι χωρίς θραύσματα (πελεκούδια) και χωρίς ρωγμές ή άλλες ατέλειες εμφανείς από απόσταση 3,00m κάτω από άπλετο φωτισμό.

4. Αντοχή σε Ανεμπόδιστη Θλίψη: Τουλάχιστον 3.000PSI (20MPa).

5. Συνδετήρες: Οι συνδετήρες είναι κατασκευασμένοι από fiberglass και χρησιμοποιούνται δύο (2) σε κάθε στοιχείο, εκτός από τα μικρά στοιχεία όπου υπάρχει θέση μόνο για ένα (1) συνδετήρα. (βλ. Παράγραφο C.2).

6. Υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής σχεδόν κατακόρυφων τοιχίων με κλίση 3 mm σε κάθε σειρά, και κατασκευή τοιχίων με κλίση ως προς την κατακόρυφο κατά 31.75 mm σε κάθε σειρά, σύμφωνα πάντα με τα κατασκευαστικά σχέδια.

7. Απορροφητικότητα: Μέγιστη απορροφητικότητα 8% για κατασκευή τοιχίων με συνηθισμένα αδρανή υλικά.

8. Σειρά Standard Units:

α. Πλάτος: 457 mm, ±3 mm.

β. Βάθος: 508 mm, ±3 mm, δεν συμπεριλαμβάνεται η τραχιά σμιλευμένη επιφάνεια.

γ. Ύψος: 203 mm, ±1,5 mm.

δ. Βάρος: 45 kgr το ελάχιστο, όταν χρησιμοποιούνται συνηθισμένα αδρανή υλικά.

ε. Διατμητική Αντοχή μεταξύ των στοιχείων: 21,000 N/m, ελάχιστη σε κανονική πίεση 13 kPa.

στ. Αντοχή σύνδεσης Γεωπλέγματος/Στοιχείου: 14,600 N/m, ελάχιστη σε κανονική τάση 13 kPa.

9. Σειρά Compac Units:

α. Πλάτος: 457 mm, ±3 mm.

β. Βάθος: 305 mm, ±3 mm, δεν συμπεριλαμβάνεται η τραχιά σμιλευμένη επιφάνεια.

γ. Ύψος: 203 mm, ±1,5 mm.

δ. Βάρος: 34 kgr το ελάχιστο, όταν χρησιμοποιούνται συνηθισμένα αδρανή υλικά.

ε. Διατμητική Αντοχή μεταξύ των στοιχείων: 8,700 N/m, ελάχιστη σε κανονική πίεση 13 kPa.

στ. Αντοχή σύνδεσης Γεωπλέγματος/Στοιχείου: 7,250 N/m, ελάχιστη σε κανονική τάση 13 kPa.

10. Σειρά Century Wall Units:

α. Πλάτος: Κυμαινόμενο 178–457 mm, ±3 mm.

β. Βάθος: 305 mm, ±3 mm, δεν συμπεριλαμβάνεται η τραχιά σμιλευμένη επιφάνεια.

γ. Ύψος: 203 mm, ±1,5 mm.

δ. Βάρος: Κυμαινόμενο 16 – 40 kgr, όταν χρησιμοποιούνται συνηθισμένα αδρανή υλικά.

ε. Διατμητική Αντοχή μεταξύ των στοιχείων: 8,700 N/m, ελάχιστη σε κανονική πίεση 13 kPa.

στ. Αντοχή σύνδεσης Γεωπλέγματος/Στοιχείου: 7,250 N/m, ελάχιστη σε κανονική τάση 13 kPa.

11. Σειρά Country Manor Units:

α. Πλάτος: Κυμαινόμενο102 – 406 mm, ±3 mm.

β. Βάθος: 254 mm, ±3 mm, δεν συμπεριλαμβάνεται η τραχιά σμιλευμένη επιφάνεια.

γ. Ύψος: 152 mm, ±1,5 mm.

δ. Βάρος: Κυμαινόμενο 11 – 27 kg όταν χρησιμοποιούνται συνηθισμένα αδρανή υλικά.

ε. Διατμητική Αντοχή μεταξύ των στοιχείων: 8,700 N/m, ελάχιστη σε κανονική πίεση 13 kPa.

στ. Αντοχή σύνδεσης Γεωπλέγματος/Στοιχείου: 7,250 N/m, ελάχιστη σε κανονική τάση 13 kPa.

Β. Βοηθητικά Στοιχεία.

1. Γωνίες: Γωνιακά στοιχεία 90°, με δύο τελικές επιφάνειες όπου αυτό είναι απαραίτητο.

2. Μονάδες Επικάλυψης: Στοιχεία επικάλυψης με παράλληλες πλευρές για ευθύς και κυρτούς τοίχους, και στοιχεία με γωνιώδεις πλευρές για του κοίλους τοίχους. Τα στοιχεία επικάλυψης μπορεί να είναι συμπαγή ή να έχουν οπές σύνδεσης προκειμένου να συνδεθούν με την υποκείμενη σειρά.

C. Συνδετήρες:

1. Συνδετήρες χωρίς κεφαλή: Συνδετήρες από fiberglass 13 mm διάμετρο x 133 mm μήκος.

2. Συνδετήρες με κεφαλή: Παρόμοιοι με τους παραπάνω συνδετήρες, επιπλέον κεφαλή με διάμετρο 3/4” για την σύνδεση των στοιχείων.

α. Εφελκυστική Αντοχή: 882 Mpa, το ελάχιστο.

β. Αντοχή σε Κάμψη: 44 Mpa, το ελάχιστο.

γ. Το θερμοκρασιακό εύρος αντοχής των συνδετήρων, κυμαίνεται από –45 °C έως 400 °C.

δ. Προμηθευτείτε τους κατάλληλους συνδετήρες για την συγκράτηση του γεωπλέγματος στη θέση του, κατά τη φάση της προέντασης και κατασκευής του επιχώματος πλήρωσης.

ε. Όλοι συνδετήρες πρέπει να προέρχονται από «Εγκεκριμένους Προμηθευτές» με τη σχετική σημείωση επιβεβαίωσης της Keystone Retaining Wall Systems, Inc.

D. Δομικές Κόλλες: Η Keystone προμηθεύει επίσης την δομική κόλλα KapSeal.

E. Υλικά Στρώσης Επιπέδωσης: Βάση από συμπυκνωμένο θραυστό υλικό ή άοπλο σκυρόδεμα, όπως προδιαγράφεται από τα κατασκευαστικά σχέδια.

F. Υλικό Αποστράγγισης: Το υλικό πρέπει να είναι καθαρό και να έχει την ακόλουθη κοκκομετρία:

1. Κόσινο 1 inch (25 mm), διερχόμενο ποσοστό 100%.

2. Κόσκινο ¾ inch (19 mm), διερχόμενο ποσοστό 75–100%.

3. Κόσκινο No. 4 (4.75 mm), διερχόμενο ποσοστό 0 – 10%.

4. Κόσκινο No. 50 (300 micro–m), διερχόμενο ποσοστό 0 – 5%.

G. Καλά στρογγυλεμένα χαλίκια δεν είναι αποδεκτά.

H. Οπλισμένο Επίχωμα Πλήρωσης: Χωρίς συντρίμματα ή μπάζα και με την ακόλουθη κοκκομετρία:

1. Κόσκινο 2 inch (50 mm), διερχόμενο ποσοστό 75–100%.

2. Κόσκινο ¾ inch (19 mm), διερχόμενο ποσοστό 75–100%.

3. Κόσκινο No. 4 (4.75 mm), διερχόμενο ποσοστό 20–100%.

4. Κόσκινο No. 40 (425 micro–m), διερχόμενο ποσοστό 0–60%.

5. Κόσκινο No. 200 (75 micro–m), διερχόμενο ποσοστό 0–35%.

6. Δείκτης Πλαστικότητας (PI) μικρότερος από 10, και Όριο Υδαρότητας (LL) μικρότερο από 40,7. Μέγιστο μέγεθος αδρανών υλικών: ¾ inch (19 χιλ.), εκτός αν οι δοκιμές υπαίθρου που έχουν εκτελεστεί ή πρόκειται να εκτελεσθούν αξιολογήσουν την πιθανή μείωση ονομαστικής αντοχής του γεωπλέγματος, λόγω φθορών του κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

7. Εδαφικά υλικά επί τόπου εκσκαφών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν εφόσουν καλύπτουν τις παραπάνω απαιτήσεις.

8. Μην χρησιμοποιείτε ακατάλληλα εδάφη (αργίλους υψηλής πλαστικότητας ή οργανικά εδάφη) για την κατασκευή του επιχώματος πλήρωσης ή την κατασκευή της οπλισμένης εδαφικής μάζας.

9. Πριν από τη χρήση οποιουδήποτε εδαφικού υλικού, θα πρέπει να υποβάλλονται στον αρμόδιο μηχανικό, τα αντίστοιχα εργαστηριακά αποτελέσματα των εδαφικών δειγμάτων, για έγκριση.

Ι. Γεώπλεγμα: Γεωσυνθετικό υλικό από υψηλής αντοχής ίνες πολυεστέρα ή υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο, το οποίο κατασκευάζεται αποκλειστικά ως στοιχείο εδαφικού οπλισμού.

1. Πολυεστερικά Γεωπλέγματα: Πλεγμένα από υψηλής αντοχής ίνες πολυεστέρα, με μοριακό βάρος που υπερβαίνει τα 25.000 Meg/m, και ακραία μέλη καρβοξυλιακών ομάδων με τιμές μικρότερες του 30. Τα γεωπλέγματα είναι εμποτισμένα με στρώσεις PVC που τα προφυλάσσει από αποφλοιώσεις, ραγίσματα και απογύμνωση.

2. Ta, είναι το μακροπρόθεσμο επιτρεπόμενο εφελκυστικό φορτίο σχεδιασμού και πρέπει να προσδιορίζεται ως εξής: a. Ta = Tult/(Rfcr x Rfd x Rfid x FS) b. Στον υπολογισμό του Ta λαμβάνεται ως διάρκεια ζωής τα 75 έτη.

3. Rfcr, Παράγοντας απομείωσης του Επιτρεπόμενου Εφελκυστικού Φορτίου λόγω Ερπυσμού: Προσδιορίζεται από την εκτέλεση δοκιμής ερπυσμού διάρκειας 10.000 ωρών, σύμφωνα με το πρότυπο ASTM D 5262. Ως ελάχιστη τιμή λαμβάνεται το 1,60.

4. Rfd, Παράγοντας Απομείωσης Αντοχής λόγω Γήρανσης: Προσδιορίζεται από μια σειρά εργαστηριακών δοκιμών συγκεκριμένων πολυμερικών υλικών, κάτω από ένα ευρύ φάσμα εδαφικών περιβαλλόντων. Ως ελάχιστη τιμή λαμβάνεται το 1,10. 5. Rfid, παράγοντας απομείωσης λόγω Φθορών κατά την Κατασκευή: Προσδιορίζεται από δοκιμές που εκτελούνται σύμφωνα με το πρότυπο GRI–GG4, οι οποίες καταγράφουν τις φθορές που προκαλούν στα γεωπλέγματα τα διάφορα υλικά κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Ως ελάχιστη τιμή λαμβάνεται το 1,0

5. Τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμών πρέπει να είναι διαθέσιμα για κάθε ένα υλικό ξεχωριστά, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στον σχεδιασμό του έργου.

6. FS, Ολικός Συντελεστής Ασφαλείας: Λαμβάνεται η τιμή 1.50, εκτός και εάν η μελέτη προδιαγράφει άλλη τιμή.

7. Μέγιστο εφελκυστικό φορτίο σχεδιασμού: Όχι μεγαλύτερο από τον εργαστηριακό προσδιορισμό της τιμής αντοχής σύνδεσης γεωπλέγματος/δομικού στοιχείου, όπως αυτή περιορίζεται από το “ύψος άρθρωσης”, διαιρεμένη με συντελεστή 1,50. Χρησιμοποιείστε τις εργαστηριακές και υπολογιστικές διαδιακασίες που είναι σύμφωνες με το πρότυπο NCMA SRWU–1.

8. Συντελεστής αλληλεπίδρασης Εδάφους, Ci: Προσδιορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο GRI–GG5 με μέγιστη μετατόπιση 0,75 inch (19 mm).

9. Ποιοτικός έλεγχος κατασκευής: Εξετάστε ένα στοιχείο κάθε 3.700 στοιχεία ή ένα στοιχείο κάθε ημερήσια παραγωγή. Στις δοκιμές ποιοτικού ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνονται και οι δοκιμές εφελκυστικής αντοχής των γεωπλεγμάτων, καθώς και ο δείκτης ροής για τα γεωπλέγματα HDPE, και το μοριακό βάρος για τα πολυεστερικά γεωπλέγματα.

** ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Μην εφαρμόζετε την παρακάτω παράγραφο εφόσον αυτή δεν απαιτείται.

J. Σωλήνας Αποστράγγισης: Διάτρητος ή με εγκοπές σωλήνας από PVC που συμμορφώνεται με το πρότυπο ASTM D 3034, ή αυλακωτός σωλήνας πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας που συμμορφώνεται με το πρότυπο ASTM F 405.