Κεφάλαιο 1 : Γενικά

1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

A. Στις εργασίες κατασκευής τοιχίων αντιστήριξης από οπλισμένη γη, περιλαμβάνονται η προμήθεια και η τοποθέτηση των προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος με τη χρήση των συνδετήρων από fiberglass, σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια. Οι αποδεκτές ανοχές στην τοποθέτηση των στοιχείων περιγράφονται στο παρόν έντυπο προδιαγραφών.

B. Στις εργασίες κατασκευής τοιχίων αντιστήριξης από οπλισμένη γη, περιλαμβάνονται η προετοιμασία του εδάφους θεμελίωσης, η προμήθεια και τοποθέτηση της στρώσης επιπέδωσης, η πλήρωση των ανοιχτών πυρήνων των στοιχείων και η κατασκευή του επιχώματος πλήρωσης (backfill), σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια.

C. Στις εργασίες κατασκευής τοιχίων αντιστήριξης από οπλισμένη γη, περιλαμβάνονται η προμήθεια και η τοποθέτηση του γεωπλέγματος οπλισμού και η ολοκλήρωση της κατασκευής του επιχώματος πλήρωσης (backfill), σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια.

1.2 ΑΝΑΦΟΡΕΣ

A. ASTM C 1372 – Standard Specification for Segmental Retaining Wall Units; 2004.

B. ASTM D 422 – Standard Test Method for Particle–Size Analysis of Soils; 1963 (Reapproved 2002).

C. ASTM D 698 – Standard Method of Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft–lbf/ft3) 600kN–m/m3)); 2000.

D. ASTM D 3034 – Standard Specification for Type PSM Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Sewer Pipe and Fittings; 2004.

E. ASTM D 4318 – Standard Test Method for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils;2000.

F. ASTM D 4595 – Standard Test Method for Tensile Properties of Geotextiles by the Wide Strip Method; 2001

G. ASTM D 5262 – Standard Test Method for Evaluating the Unconfined Tension Creep Behavior of Geosynthetics; 2004.

H. ASTM F 405 – Standard Specification for Corrugated Polyethylene (PE) Pipe and Fittings; 1997.

I. GRI–GG4 – Determination of Long Term Design Strengths of Geogrids; Geosynthetic Research Institute.

J. GRI–GG5 – Determination of Geogrid (Soil) Pullout; Geosynthetic Research Institute.

K. NCMA SRWU–1 – Test Method for Determining Connection Strength of SRW; National Concrete Masonry Association.

L. ASTM D4475–02 – Standard Test Method for Horizontal Shear (Short–Beam Method) of Pultruded Reinforced Plastic Rods.

M. ASTM D4476–03 – Standard Test Method for Flexural Properties of Fiber Reinforced Pultruded Plastic Rods.

N. ASTM D3916–02 – Standard Test Method for Tensile Properties of Pultruded Glass–Fiber–Reinforced Plastic Rods.

O. ASTM D570–98 – Standard Test Method for Water Absorption of Plastics.

P. ASTM D3917–02 – Standard Specification for Dimensional Tolerance of Thermosetting Glass–Reinforced Plastic Pultruded Shapes.

Q. Π.Ε.ΤΕ.Π 11-02-05-00―ΈργαΑντιστηρίξεωςαπόοπλισμένηγη

R. Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. 4.3.4–Οπλισμένοέδαφος

S. Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. 4.6.6–Καταλληλότηταπροϊόντωνορυγμάτωνγιατηνκατασκευήεπιχωμάτων

T. Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. 4.6.7 – Γεωτεχνικές έρευνες σε θέσεις ορυγμάτων – επιχωμάτων U. Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. 4.6.8–Γεωτεχνικέςέρευνεςθεμελίωσηςτεχνικών

V. BS 8006: 1995 – Code of practice for strengthened / reinforced soils and other fills

1.3 ΟΡΙΣΜΟΙ

A. Προκατασκευασμένο Στοιχείο: Βιομηχανικά κατασκευασμένο στοιχείο σκυροδέματος, κατασκευασμένο από τσιμέντο Portland, νερό και αδρανή υλικά.

B. Ζώνη αποστράγγισης: Υδροπερατό, αδρανές υλικό το οποίο τοποθετείται στους ανοιχτούς πυρήνες των στοιχείων και σε μια ζώνη πίσω από τα στοιχεία του τοιχίου.

C. Οπλισμένο επίχωμα πλήρωσης: Συμπυκνωμένο έδαφος το οποίο τοποθετείται εντός του οπλισμένου εδάφους, όπως περιγράφεται στα κατασκευαστικά σχέδια.

D. Δομικό Γεώπλεγμα: Ένα δομικό στοιχείο που διαμορφώνεται από ένα κανονικό δίκτυο πλήρως συνδεδεμένων εκτατών στοιχείων, με ανοίγματα ικανοποιητικού μεγέθους που επιτρέπουν την σύνδεσή του με το περιβάλλον έδαφος, βράχο, ή τη γη και λειτουργεί κυρίως ως ενίσχυση.

E. Συνδετήρες: από υψηλής αντοχής ρητίνη πολυεστερικού γυαλιού, που προσαρμόζεται στις οπές των δομικών στοιχείων και τα διασυνδέει.

1.4 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Α. Σχέδια: Διαστασιολογημένα σχέδια, τομές, και σχεδιαστικοί υπολογισμοί που εκπονούνται και σφραγίζονται από Γεωτεχνικό Μηχανικό, εγγεγραμμένο στα Μητρώα του ΥΠΕΧΩΔΕ. Ο Μηχανικός παρέχει τα σχέδια, τις τεχνικές, και τις αξιολογήσεις υλικών σύμφωνα με το εγχειρίδιο σχεδιασμού της KEYSTONE, ή τις οδηγίες σχεδιασμού NCMA που αφορούν τα τοιχία αντιστήριξης από οπλισμένη γη, ή τις τυποποιημένες προδιαγραφές AASHTO για την κατασκευή γεφυρών σε αυτοκινητόδρομους.

B. Στοιχεία Προϊόντων: Υποβάλλονται στον κατασκευαστή τα στοιχεία των προτεινόμενων προϊόντων και υλικών, καθώς και πληροφορίες για την μέθοδο τοποθέτησης.

C. Δείγματα: Υποβάλλονται δείγματα από κάθε προϊόν που χρησιμοποιείται στο έργο.

D. Εκθέσεις δοκιμών: Υποβάλλονται οι εκθέσεις δοκιμών αντοχής των δομικών στοιχείων και των δοκιμών αντοχής σύνδεσης του γεωπλέγματος. Το μέγιστο εφελκυστικό φορτίο του γεωπλέγματος θα πρέπει να είναι ίσο με τη μέγιστη αντοχή σύνδεσης γεωπλέγματος /δομικού στοιχείου σε μέγιστη κανονική δύναμη που περιορίζεται από το «ύψος άρθρωσης» της κατασκευής, διαιρούμενο με συντελεστή ασφαλείας 1,5 (S.F.=1,50). Ο υπολογισμός της αντοχής σύνδεσης γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο NCMA SRWU–1.

1.6 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

A. Πιστοποιήσεις Μελετητή Μηχανικού: Πενταετή τουλάχιστον εμπειρία στον σχεδιασμό κατασκευών από οπλισμένη γη και ικανότητα ασφαλιστικής κάλυψης για ποσά τουλάχιστον 1.000.000?.

1.7 ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

Α. Ελέγξτε τα υλικά κατά την παράδοση προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι παραλαμβάνεται τα κατάλληλα υλικά.

Β. Αποφύγετε την επαφή των υλικών με υπερβολική λάσπη, υγρό τσιμέντο, εποξικά, και παρόμοια υλικά.

Γ. Προστατεύστε τα υλικά από ζημιές και φθορές. Μην χρησιμοποιήσετε υλικά που έχουν υποστεί ζημιές.